Sro a likvidácia

Je vôbec možné zrušenie spoločnosti sro bez likvidácie? Odpoveď je áno, je to možné. V prípade, že spoločnosť nemá žiaden majetok ani pohľadávky voči odberateľom, no vyžaduje sa rozhodnutie súdu. Medzi základné právne formy zrušenia spoločnosti bez likvidácie možno zaradiť splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti. Zlúčenie spoločnosti je postup, pri ktorom dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností. Základné imanie zanikajúcich spoločností prechádza na spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom. Splynutie spoločností je spotup, pri ktorom bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností.

Podnikanie

Základné imania zanikajúcich spoločností prechádza na novozaloženú spoločnosť. Tá sa svojim vzniknutím stáva priamym nástupcom zanikajúcich spoločností. Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom bez likvidácie dochádza k zaniknutiu spoločnosti. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už existujúce spoločnosti. Tie sa stávajú právnymi nástupcami tejto zanikajúcej spoločnosti. Počas likvidácie prejde spoločnosť od 1.januára 2020 výraznými zmenami. Najvýraznejšou z nich je zavedenie preddavku v celkovej hodnote tisícpäťsto eur za likvidáciu.

Likvidacia

Treba počítať aj s poplatkami za zápis likvidácie do obchodného registra, ktoré sú v súčasnosti šesťdesiatšesť eur, ak podávate návrh v papierovej podobe, prípadne tridsaťtri eur, pokiaľ sa jedná o elektronickú formu. Likvidácia spoločností začína zápisom likvidátora do obchodného registra, pričom je tento úkon spoplatnený sumou deväťdesiatdeväť eur a päťdesiat centov. Zmenou si taktiež prešla minimálna dĺžka stanovenia likvidácie. Lehota podľa vtedajšej právnej normy nebola určená, po novom bude možné ukončenie likvidácie najskôr šesť mesiacov o oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie.